Obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky:

   

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (Objednávka odoslaná kupujúcim je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom) medzi predávajúcim EREBOR s.r.o. Okružná 42, 900 45 Malinovo IČO: 47402920, DIČ: 2023850163 zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave  Odd. č. Sro, vl. 92012/B (ďalej len predávajúci) a kupujúcim.

  Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru uvedeného v ponuke www.mustangshop.sk a následne v objednávke kupujúceho.

  Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.mustangshop.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnoť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

  Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho (vyplnený objednávkový formulár) predávajúcim vo forme mailovej správy zaslanej predávajúcim kupujúcemu alebo vo forme telefonického potvrdenia predávajúceho kupujúcemu.

  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste dodania a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do miesta doručenia pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

   

  Dodacie podmienky:

   

  Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.

  Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

   

  Objednávka zaslaná kupujúcim bude potvrdená predávajúcim do 24 hodín od obdržania elektronickej objednávky.

   

  Kúpna cena:

   

  Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštovné služby.

  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

   

  Predávajúci nezodpovedá:

  - za oneskorené dodanie tovaru zavineného poštou,

  - za oneskorené dodanie tovaru zavineného nesprávne udanou adresou kupujúceho pri objednávaní tovaru.

  - za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť

 

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov, zaplatiť za cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno-reklamačných podmienok v deň odoslania objednávky v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

Poplatky za doručenie:

1) Kuriérska služba.

Doručenie pri platbe vopred v celej SR 3,80€.

Doručenie kuriér na dobierku v celej SR 1,20€ - (ak platíte pri preberaní tovaru).

 

2) Slovenská pošta.

Doručenie pri platbe vopred v celej SR 1,50€ doporučene.

Doručenie na dobierku v celej SR 2,50€ -        (ak platíte pri preberaní tovaru).

 

Doručenie na dobierku do Českej republiky 4 - (ak platíte pri preberaní tovaru).

 
Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 50 € Vám nebude poštovné účtované vôbec!

 

O poplatky za doručenie sa zvýši fakturovaná suma.

 

Vrátenie tovaru:

 

Zákazník má právo na vrátenie tovaru do 7 dní bez udania dôvodu. Tovar musí byť neporušený a  nepoužívaný.

 

Zrušenie objednávky:

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania.

 

Reklamácia tovaru:

 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Oznámenie o zistených vadách na tovare kupujúci vykoná písomnou formou (e-mailom). Oznámenie musí obsahovať zistené vady a popis vady. Kupujúci pošle reklamovaný tovar s popisom vady a kópiou daňového dokladu (faktúra) na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Ak bude reklamácia oprávnená, zákazník má nárok na odstránienie vady, výmenu tovaru za nový kus, alebo výmenu za iný výrobok v jeho hodnote. V prípade ak bola reklamácia neoprávnená, predávajúci bude účtovať zákazníkovi prepravné náklady spojené s vrátením tovaru zákazníkovi.

Záručná doba tovaru zaniká v prípade, ak k vade tovaru došlo jeho nesprávnym zaobchádzaním, nedodržaním pravidiel jeho údržby a starostlivosti o výrobok, mechanickým poškodením, alebo používaním v nevhodných podmienkach. Výrobok môže byť používaný len na účel na ktorý je určený.

 

Ochrana osobných údajov:

 

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslučnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník-zákon č. 40/1964 Zb.)

 

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Kategórie
Ochranné pomôcky
INFORMÁCIE
Site map REGISTROVAŤ
Podpora
+421 905617404
SOCIAL

Copyright © 2004-2022 1pqs.sk All rights reserved.